View Single Post
  #7  
Old 21-12-2009, 22:18
chris_huy137's Avatar
chris_huy137 chris_huy137 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2007
Location: Liverpool FC
Posts: 12,260
Re: Hỏi cách gọi gái GTA IV

mình không bao giờ làm cái trò ấy ở trong game
Reply With Quote