View Single Post
 
Old 22-01-2008, 19:22
TuanLinhTM's Avatar
TuanLinhTM TuanLinhTM is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2007
Posts: 448
Re: Trên Wikipedia Tiếng Việt có người viết về overclocker kìa

Chẳng hiểu sao lỗi ! Xem bằng cách vào Trang chính của Wikipedia Tiếng Việt. rồi gõ vào "người ép xung" trong trang tìm kiếm thì đọc được bài. Không cần đăng ký gì cả !
Reply With Quote