View Single Post
 
Old 05-12-2007, 20:38
chris_huy137's Avatar
chris_huy137 chris_huy137 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2007
Location: Liverpool FC
Posts: 12,260
Re: Làm thế nào để chép phim từ VCD vào máy tính

Đĩa xem hoàn toàn tốt ,chỉ có điều chép không đc thoai .Cái hình là khi em đang copy thì nó báo lỗi như thế.Còn cái DVD Blind thì sử dụng ra sao hở bác
Reply With Quote