View Single Post
 
Old 05-12-2007, 17:22
dungcj's Avatar
dungcj dungcj is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2007
Posts: 286
Re: Làm thế nào để chép phim từ VCD vào máy tính

bro dùng chương trình CDCheck 3.1.0.12 vừa chép file vừa sửa file nếu sửa ko được thì nó tự động bỏ qua nhưng cuối cùng sẽ chép hết vào HDD chứ ko bỏ ăn giữa chừng như cái thằng Window
Reply With Quote