View Single Post
 
Old 29-11-2012, 21:49
s777 s777 is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2012
Location: !̜̜̘̺̟͓̪͙̞̰̹̙̥͎̦̭̪̖ͣ̑͗̊ͧ͐̅͊̃͒͐ͫͦ͂ͩ͟͜
Posts: 189
Re: Creepypasta - Các vOzer Có kinh nghiệm xem thì vào chơi với...

còn cái The Grifter này là sao vậy thím..xem thấy ghê mà chả hiểu gì cả..

//thím có cái Mickey in VietNam không cho em xem với