Thread: Ivy Bridge ??
View Single Post
  #93  
Old 25-04-2012, 18:19
Feredich Feredich is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2012
Posts: 3,945
Re: Ivy Bridge ??

Giá ivy vẫn chưa ngon lắm cứ từ từ để khoai nó nhừ đã
Reply With Quote