Thread: Thảo luận Chọn PCX hay SH?
View Single Post
  #4  
Old 18-04-2019, 10:53
Cleaner's Avatar
Cleaner Cleaner is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2008
Posts: 2,276
Re: Chọn PCX hay SH?

Dáng người và nhu cầu như thế thì cứ phang sh mà dùng, đừng có sờ vào bọn piagio
Reply With Quote