View Single Post
  #15  
Old 14-03-2019, 14:39
cdm2007's Avatar
cdm2007 cdm2007 is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2012
Posts: 5,792
Re: board card có cục lạ

Phải hỏi thớt xem VGA này mua ở đâu, loại giề, cũ or mới, BH thía nào đã!
Post mỗi cái pic mờ mịt lên cho các thánh đoán già đoán non thì pó ch..!
Reply With Quote