Thread: Thảo luận FZ155I hay suzuki bandit?
View Single Post
 
Old 27-01-2019, 10:51
GrabbikeChanChinh GrabbikeChanChinh is offline
K.I.A
 
Join Date: 09-2017
Posts: 43
Re: FZ155I hay suzuki bandit?

cả 2 con đều rẻ rách, tao có fz155 và satria đây. máy móc tệ hại, kêu lạch bạch, ăn xăng, xe to nặng. đi mệt cả người. đi con spark thái vẫn best nhất
Reply With Quote