Thread: Thảo luận FZ155I hay suzuki bandit?
View Single Post
 
Old 26-01-2019, 13:57
Dark Man's Avatar
Dark Man Dark Man is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2010
Posts: 32,469
Re: FZ155I hay suzuki bandit?

Banh đít có bán chính hãng

Fz155 thì chỉ có tư nhân

Về chất lượng coi như tám lạng nửa cân
Reply With Quote