View Single Post
  #9  
Old 12-01-2019, 23:57
dangdungmangFPT's Avatar
dangdungmangFPT dangdungmangFPT is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2013
Location: Be'lakor the best
Posts: 2,845
Re: Maingear đưa RGB vào nước tản nhiệt

Trước vừa phải thấy còn có điểm nhấn, giờ chả khác mẹ gì cây thông giáng sinh
Reply With Quote