Thread: 7520 hay 7530 ?
View Single Post
  #2  
Old 13-10-2018, 21:12
masteryang masteryang is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2011
Posts: 101
Re: 7520 hay 7530 ?

bác qua box laptop, có ông ak47ve, chuyên về lap clevo. Laptop gắn cpu desktop, xung cao chót vót, hơn hẳn 4.3 kia.
Reply With Quote