Thread: Mới mua LG G6
View Single Post
  #10  
Old 13-05-2018, 18:20
REALMADRIDno1's Avatar
REALMADRIDno1 REALMADRIDno1 is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2014
Posts: 476
Re: Mới mua LG G6

đặt chờ review. Đang thèm 1 con mà thấy nhiều lỗi quá cũng chùn chân.
chưa kể bọn lg có một đống phiên bản chẳng biết đằng nào mà lần
Reply With Quote