View Single Post
 
Old 16-02-2018, 01:49
KIA thoai mai KIA thoai mai is offline
Junior Member
 
Join Date: 03-2017
Posts: 5
Re: Đề nghị bỏ Next.voz.vn

Bạn viết giấy khiếu nại có đóng dấu xác nhận của địa phương rồi gửi cho thím tủ nhé
Mà thôi ra đảo khỏi ý kiến

Gửi từ bằng vozFApp
Reply With Quote