View Single Post
 
Old 16-02-2018, 01:42
ThaiQu's Avatar
ThaiQu ThaiQu is online now
Senior Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 3,249
Đề nghị bỏ Next.voz.vn

Cái next.voz.vn này ngu quá ngu đề nghị mod bỏ nó nhầm thớt nó gét qua nhầm thớt không bực quá bực
Reply With Quote