Thread: Thảo luận Hội quán vOzer và PKL
View Single Post
  #26  
Old 26-08-2017, 23:58
annihilation's Avatar
annihilation annihilation is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2006
Location: Himmelsdorf
Posts: 2,569
Re: Hội quán vOzer và PKL

Muốn chất thì đi xa tý thôi
Đổi wallpaper rồi, làm mục tiêu của 2018
Reply With Quote