vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Đồ họa máy tính (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Lỗi render Vray 3.6 background to hơn model (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7567811)

enpi11 16-06-2019 14:27

Lỗi render Vray 3.6 background to hơn model
 
Như hình ạ , em dùng sketchup 2018. Em bỏ HDRI vào dom light để render nhưng bị lỗi background bị to hơn so với model (các mục enviroment em đều không có chọn)
[im


All times are GMT +7. The time now is 18:07.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.