vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thắc mắc & Góp ý (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Con bot post sex! (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7517826)

NguoiCamLaiViDai 27-02-2019 14:50

Con bot post sex!
 
Mod khóa mẹ con bot đi, mấy thằng lợi dụng bot nó đang post sex kìa.

https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=3441

DrakFlame 27-02-2019 14:52

Tình trạng dùng Vozbot post sex ? không thể Ignore
 
tình hình là cái vozbot nó đăng ngược tự voz tân sang nên có thằng lợi dụng post sex trong topic
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7516611&page=344
ignore nó không được
đề nghị admim giải quyết

Vos 27-02-2019 15:04

Re: Tình trạng dùng Vozbot post sex ? không thể Ignore
 
Quote:

Originally Posted by DrakFlame (Post 150963601)
tình hình là cái vozbot nó đăng ngược tự voz tân sang nên có thằng lợi dụng post sex trong topic
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7516611&page=344
ignore nó không được
đề nghị admim giải quyết

Quote:

Originally Posted by NguoiCamLaiViDai (Post 150963547)
Mod khóa mẹ con bot đi, mấy thằng lợi dụng bot nó đang post sex kìa.

https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=3441

tạm thời đã xử lý, cám ơn 2 bạn


All times are GMT +7. The time now is 05:20.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.