vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Offline (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=35)
-   -   [NHỜ VẢ] ảnh chất lượng cao trận Mohamad Ali vs Sony Listen (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7474802)

nhansilent 26-12-2018 06:55

[NHỜ VẢ] ảnh chất lượng cao trận Mohamad Ali vs Sony Listen
 
Em muốn in kích thước bằng tấm lịch lốc treo tường ấy (41x63, tầm tầm đó là ổn), nhưng không tìm thấy ảnh chất lượng cao để in được rõ nét, nhờ các thím tìm hộ, em gởi lời cảm ơn.
https://2.pik.vn/201837c4345a-aca3-4...1212efe02b.jpg
https://2.pik.vn/201885d367c6-8d41-4...42c89acc8a.jpg

nhansilent 26-12-2018 07:41

Re: [NHỜ VẢ] ảnh chất lượng cao trận Mohamad Ali vs Sony Listen
 
Bum bummmmmmmm


All times are GMT +7. The time now is 10:42.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.