vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thông báo (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Bảo trì hệ thống 23/10/2018 (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7431335)

vtalinh 24-10-2018 00:22

Bảo trì hệ thống 23/10/2018
 
Từ hôm qua, vOz đang tiến hành bảo trì hệ thống, tối ưu và thêm sửa một số tính năng, dẫn đến việc truy cập có thể bị gián đoạn, mong các bạn thông cảm.

Các thông báo cập nhật khi forum không truy cập được thì BQL sẽ cập nhật trên facebook:
https://www.facebook.com/vozpage

https://www.facebook.com/groups/voz.vn


All times are GMT +7. The time now is 15:32.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.