vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thông báo (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Thông báo nhanh (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7348865)

fRzzy 28-06-2018 20:47

Thông báo nhanh
 
Mình sẽ viết chi tiết sau, giờ quá mệt rồi phải nghỉ chút...

- Search chưa chạy, đêm nay mình mới làm...
- Email chưa chạy, đêm nay làm luôn...
- Có thể có một vài bug khác, nếu thấy report giúp ở f3 nhé...

fRzzy 29-06-2018 11:39

Re: Thông báo nhanh
 
email server ok

fRzzy 03-07-2018 17:50

Re: Thông báo nhanh
 
search server ok
pik.vn chạy tốt


All times are GMT +7. The time now is 10:08.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.