vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Pokemon GO (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=233)
-   -   [Help] Sữa lỗi khi chơi Pokemon Go (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=5198313)

Kim So Eun 08-08-2016 11:43

[Help] Sữa lỗi khi chơi Pokemon Go
 
Các thím giúp e với. Mở game lên thì ban đầu là GPS not found sau thì Failed to detect location nên không thể chơi được.
E dùng androi, các thím giúp e cách fix lỗi này với

sm111 08-08-2016 14:06

Re: [Help] Sữa lỗi khi chơi Pokemon Go
 
Quote:

Originally Posted by Kim So Eun (Post 97460721)
Các thím giúp e với. Mở game lên thì ban đầu là GPS not found sau thì Failed to detect location nên không thể chơi được.
E dùng androi, các thím giúp e cách fix lỗi này với

Mình cũng bị lỗi y như bác này
Hồi trc khi chưa tung ra ở VN thì chơi đc
Nhưng sau khi xóa đi, dùng bản VN thì bị lỗi đó
Vào trong setting để tắt cái giả vị trí gì gì đó, nhưng tìm mãi ko ra mục đó
LG G không có cái phần nhà phát triển nên không vào để tắt cái đó đc :canny:

Nyx_Assassin 09-08-2016 09:23

Re: [Help] Sữa lỗi khi chơi Pokemon Go
 
Quote:

Originally Posted by Kim So Eun (Post 97460721)
Các thím giúp e với. Mở game lên thì ban đầu là GPS not found sau thì Failed to detect location nên không thể chơi được.
E dùng androi, các thím giúp e cách fix lỗi này với

Mình cũng bị y như thím này, hóng các bác vào giúp, Sony z1 5.1.1

Mr Clone 09-08-2016 10:45

Re: [Help] Sữa lỗi khi chơi Pokemon Go
 
Bấm liên tọi vô cái dòng Software version là nó hiện ra!

Apologizes 09-08-2016 14:01

Re: [Help] Sữa lỗi khi chơi Pokemon Go
 
vào mục gps bỏ tích tiết kiệm pin là đc


All times are GMT +7. The time now is 01:31.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.