vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Đồ họa máy tính (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=8)
-   -   VRAM giờ quan trọng đến mức nào ? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=4042017)

aquarius1290 23-12-2014 17:43

Re: VRAM giờ quan trọng đến mức nào ?
 
chỉ chơi ở res cùi 1080pi :shame:

ShockChuaNhoc 23-12-2014 17:44

Re: VRAM giờ quan trọng đến mức nào ?
 
Quote:

Originally Posted by eldeekey (Post 73806671)
4K 8Gb Vram chưa chắc đã đủ :sexy:

gam nào mà ăn trên 8GB Vram hả bác ..... test chưa ???


All times are GMT +7. The time now is 17:06.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.